Kilka słów o rządzie

Rozmawiając o polityce z całą pewnością nie należy zapominać o rządzie. Rząd to jeden z organów władzy wykonawczej. Ma on charakter kolegialny. Odpowiedzialnym za powołanie rządu jest organ przedstawicielski. Ten sam organ odpowiada za ewentualne odwołanie rządu jeżeli zachodzi taka konieczność. To właśnie na rządzie spoczywa odpowiedzialność koordynowanie administracji państwowej. Jego zadaniem jest także realizowanie zadań, które spoczywają na państwie. Rząd nie występuje we wszystkich państwach. Można go spotkać jedynie na terenie tych państw, w których obowiązuje parlamentarno – gabinetowy system polityczny. Na czele rządu stoi zawsze przewodniczący rady ministrów. Zazwyczaj funkcję tę pełni premier. To właśnie on określany jest mianem tak zwanego pierwszego ministra w kraju. Oprócz premiera rząd tworzony jest przez określonych ministrów. W niektórych krajach stanowisko premiera jest jednak określane inaczej. Tak właśnie jest na przykład w Niemczech gdzie nie ma premiera a jest kanclerz. Rząd ponosi odpowiedzialność przed całym parlamentem. Jeżeli jednak mamy do czynienia z systemem prezydenckim to rząd odpowiada jedynie przed osobą prezydenta państwa. Terminem rząd można określać również organ, które sprawuje władzę na terenie państw, które nie mają charakteru demokratycznego. Przykładem jest Arabia Saudyjska.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.