Najwyższy organ ustawodawczy

Najwyższym, polskim organem ustawodawczym jest sejm, który jest izbą niższą Parlamentu. W ławach polskiego sejmu zasiada 460 posłów, którzy są wybierani w głosowaniu powszechnym, tajnym, równym i bezpośrednim. Posłowie do sejmu wybierani są co 4 lata przez pełnoletnich obywateli posiadających prawa wyborcze. Do polskiego sejmu mogą wejść jedynie te ugrupowania, które przekroczyły w wyborach wynoszący 5 % próg wyborczy. Zasada ta nie obowiązuje w stosunku do partii, które reprezentują mniejszości narodowe w naszym kraju. Kadencja sejmu może zostać zakończona przed upływem pełnej kadencji. Do rozwiązania kadencji sejmu może dojść w wyniku uchwały podjętej przez sam sejm. Kadencja sejmu może zostać także rozwiązana przez prezydenta. Posłowie chronieni są nietykalnością i immunitetem. W związku z tym pociągnięcie posła do odpowiedzialności karnej wymaga uchylenia immunitetu. Kierowniczym organem sejmu jest Marszałek oraz Prezydium Sejmu. W skład prezydium Sejmu wchodzi marszałek Sejmu oraz wicemarszałkowie. Posłowie mogą zrzeszać się w kluby poselskie oraz koła poselskie. Klub poselski musi liczyć minimum 15 członków. Z inicjatywą ustawodawczą może występować senat, prezydent, rząd, komisje rządowe oraz gruba minimum 100 000 obywateli. Zgłoszony projekt ustawy jest trzykrotnie czytany w trakcie posiedzeń sejmu.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.