PrawoKonsekwencje naruszenia praw autorskich

Konsekwencje naruszenia praw autorskich

by

Kopiując jakiekolwiek treści w Internecie, czy tekst, muzykę czy zdjęcia, narażamy się na poważne konsekwencje poprzez naruszenie praw autorskich. Poruszając się po Internecie nie mamy bowiem pewności, że kopiowane przez nas elementy nie są chronione prawem autorskim. Warto więc wiedzieć co nam grozi za tego rodzaju poczynania.

Na samym początku warto zapoznać się z samą ustawą regulującą przepisy prawa autorskiego. Kwestię ochrony praw autorskich na terytorium Polski reguluje ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j. t. Dz. U. 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

Ustawa ta określa przedmiot prawa autorskiego oraz praw pokrewnych a także ustala, jaką odpowiedzialność ponosi ten, które owe prawa narusza. Zgodnie z nią, twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania, rozpowszechniania i rozporządzania własnym utworem a także do czerpania z niego korzyści majątkowej. Może on także zezwolić bądź zabronić niektórych działań osobom trzecim.

Autor, którego prawa autorskie zostały naruszone, zgodnie z artykułem 76 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych ma prawo żądać od osoby, która zamierzenie bądź też niezamierzenie naruszyła owe prawa:

zaprzestania naruszania jego prawa autorskiego na wszystkich płaszczyznach,
usunięcia skutków, które owe naruszenie wywołało,
naprawienia szkody spowodowanej naruszeniem prawa albo na zasadach ogólnych albo poprzez zapłatę określonej sumy pieniężnej (dwukrotności bądź trzykrotności, kiedy naruszenie jest zawinione, wynagrodzenia, które w chwili naruszenia prawa należało się autorowi za wykorzystanie jego dzieła),
oddania uzyskanych korzyści zdobytych w wyniku naruszenia prawa autorskiego.

Owe roszczenia autor może zgłaszać osobiście do osoby, która prawa naruszyła. Pamiętając o tym, iż po śmierci autora jego dzieła są chronione przez kolejne siedemdziesiąt lat, to wystąpić z wyżej wymienionymi roszczeniami po śmierci autora może także małżonek, rodzic, rodzeństwo.

Jaka kara grozi za przywłaszczanie sobie praw autorskich bądź za wprowadzania w błąd odnośnie autorstwa zarówno całości jak i fragmentu cudzego dzieła? Może to być grzywna, o wysokości, której decyduje uprawniony organ, kara ograniczenia wolności bądź kara pozbawienia wolności do lat trzech (w przypadku naruszenia praw autorskim majątkowych jest to kara pozbawienia wolności do lat dwóch). Karze o takim samym wymiarze podlegają wykroczenia polegające na niepodawaniu imienia i nazwiska twórcy w przypadku cytowania jego utworu bądź fragmentu jego utworu i publikowania opracowań utworów autora.

Również w przypadku znaków towarowych oraz oznaczeń geograficznych przysługują określone roszczenia, jeżeli naruszone zostanie prawo autorskie. W takim wypadku można domagać się:

zaprzestania naruszania prawa autorskiego oraz usunięcie jego skutków wraz z wydaniem wszelkich uzyskanych korzyści,
naprawienia zaznanej szkody na zasadach ogólnych,
zamieszczenia w prasie oświadczenia adekwatnego do naruszenia,
zapłaty określonej sumy pieniężnej na rzecz organizacji, której celem jest popieranie własności przemysłowej w przypadku, gdy naruszenie jest zawinione.

Naruszamy to prawo, gdy wprowadzamy do obrotu towary, które posiadają podrobiony znak towarowy a także, jeśli znak towarowy posiada wyróżnik ® w momencie, gdy przedmioty nim oznaczone nie korzystają z ochrony. Grozi za to kara grzywny, ograniczenia wolności bądź pozbawienia wolności.

Back to Top