Architektura i NieruchomościNieruchomości zabytkowe

Nieruchomości zabytkowe

by

Nieruchomości zabytkowe będące własnością Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego

Duża część nieruchomości zabytkowych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jest własnością Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. Nieruchomości te szczególnie w miastach pełnią różne funkcje często powiązane z ich reprezentacyjnym charakterem. Stanowią siedziby władz państwowych i samorządowych oraz innych instytucji administracji publicznej, które sprawują nad nimi zarząd. Wiele nieruchomości zabytkowych stanowi własność spółek z udziałem Skarbu Państwa. Natomiast większość nieruchomości zabytkowych stanowiących własność Skarbu Państwa, a w szczególności tych zlokalizowanych poza obszarami miejskimi jest we władaniu Agencji Nieruchomości Rolnych.

19 października 1991 roku wraz z uchwaleniem ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, utworzono państwową osobę prawną o nazwie Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa, której powierzono mienie narodowe po byłych państwowych gospodarstwach rolnych, nieruchomości rolne Państwowego Funduszu Ziemi, a także inne mienie rolne stanowiące własność Skarbu Państwa. Agencja ta zmieniła nastepnie nazwę na Agencję Nieruchomości Rolnych. Jej celem jest nadal przede wszystkim restrukturyzacja, prywatyzacja i administracja mieniem rolnym Skarbu Państwa. Agencja jest największym w kraju powiernikiem nieruchomości zabytkowych w szczególności zespołów dworsko-pałacowo-parkowych oraz innych zabytków nieruchomych będących własnością Skarbu Państwa. Agencja przejęła 2255 zespołów dworskich i pałacowo-parkowych, z których wiele było w złym stanie technicznym. Większość tych obiektów jest pozostałością po polskim ziemiaństwie, która przez wiele lat wchodziła w skład państwowych gospodarstw rolnych. Są to przede wszystkim dawne rezydencje ziemiańskie oraz zespoły dworskie i pałacowo-parkowe, a także folwarki i inne zabytkowe obiekty gospodarcze. Wszystkie te nieruchomości podlegają prawnej ochronie. W ramach gospodarowania powierzonymi agencji nieruchomościami zabytkowymi ma ona prawo ich sprzedaży, oddania w zarząd, wydzierżawiania lub wynajmowania. Do chwili obecnej Agencja Nieruchomości Rolnych sprywatyzowała ponad 40% powierzonych jej obiektów zabytkowych.

Back to Top