PodatkiZwolnienie dyscyplinarne

Zwolnienie dyscyplinarne

by

Zwolnienie dyscyplinarne polega na natychmiastowym zwolnieniu pracownika bez okresu wypowiedzeniowego. Taka sytuacja jest efektem ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych przez pracownika.
Kiedy można zastosować zwolnienie dyscyplinarne

Pracodawca ma prawo zwolnić pracownika dyscyplinarnie, jeśli będą spełnione dwie przesłanki. W pierwszej kolejności zostaną naruszone podstawowe obowiązki, a po drugie naruszenie to będzie miało charakter ciężki. Mówiąc o podstawowych obowiązkach pracownika mamy na myśli te, które znajdują się w Kodeksie pracy oraz te, które zostały wymienione w przepisach prawa wewnętrznego u danego pracodawcy i umowie o pracę.
Naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych

Nigdzie w przepisach nie ma podania definicji ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych. Jednak zgodnie z praktyką za takowe uważa się działanie lub jego zaniechanie, które nacechowane jest winą umyślną lub jego rażącym niedbalstwem. Na winę pracownika składa się całokształt okoliczności, jakie dotyczyły danej sytuacji.
Funkcja związków zawodowych i ich kontrola

W sytuacji, gdy doszło do rażącego naruszenie obowiązków pracowniczych, to jako pierwszy sytuację tą ocenia pracodawca. To on podejmuje decyzje czy rzeczywiście doszło do ciężkiego naruszenia obowiązków po stronie pracownika. Jeśli pracownik odwoła się od decyzji pracodawcy, ma on prawo udać się do sądu w celu weryfikacji. W przypadku, gdy pracownik należy do związku zawodowego, prawidłowość oceny zaistniałej sytuacji podlega również konsultacji związkowej jeszcze zanim pracodawca dokona zwolnienia dyscyplinarnego. W tej sytuacji będzie konieczne uzyskanie zgody od komisji, aby pracodawca miał prawo zwolnić danego pracownika dyscyplinarnie.
Do kiedy ważne zwolnienie dyscyplinarne

W sytuacji, gdy minął miesiąc od okoliczności, które uzasadniają zwolnienie dyscyplinarne danego pracownika, a pracodawca się nie ustosunkował, to traci on możliwość zwolnienia pracownika w trybie dyscyplinarnym. Natomiast dalej pozostaje mu prawo do rozwiązania umowy w trybie zwykłego wypowiedzenia umowy o pracę.

Back to Top